Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.084
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Mức phạt chậm đóng BHXH-BHYT
Ngày: 01/11/12
Mức phạt chậm đóng BHXH

- Từ tháng 01/2007 là: 0,7% /tháng (8,4% / năm)

- Từ tháng 01/2008 là: 0,73%/tháng (0,76%/năm)

- Từ tháng 6/2008 là: 1,1167%/tháng (14%/năm)

- Từ tháng 01/2009 là: 0,667%/tháng (8%/năm)

- Từ tháng 01/2010 là: 0,875%/tháng (10,5%/năm)

- Từ tháng 01/01/2012 là: 1,183%/tháng (14,2%/năm)

 
Mức phạt chậm đóng BHYT

- Từ tháng 01/2010 là: 0,667%/tháng (8%/năm)

- Từ tháng 11/2010 là: 0,75%/tháng (9%/năm)
 

HƯỚNG DẪN

Tính lãi thời gian truy đóng theo văn bản 3039/BHXH-THU

 

Thực hiện mẫu “Danh sách người lao dộng tính lãi chậm đóng” (trên trang web và IMS), công thức tính lãi:

l = d xt xK/12

Trong đó:

- l: lãi chậm đóng

- d: số tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT của tháng truy đóng (theo từng quỹ BHXH, BHYT, BHTN)

- K: mức lãi suất phạt chậm đóng /năm tại thời điểm truy đóng.

- t: tổng số tháng chậm đóng của tất cả các tháng phải truy đóng t = [(t1 + t2) n] : 2

Trong đó:

- t1: số tháng (từ tháng bắt đầu truy đóng đến tháng nộp hồ sơ) - 2

- t2: số tháng (từ tháng kết thúc truy đóng đến tháng nộp hồ sơ) - 2

- n: số tháng (từ tháng bắt đầu đến tháng kết thúc truy đóng)

Lưu ý:

Tháng truy đóng đầu tiên và tháng nộp hồ sơ không tính lãi (do đó, t1 và t2 phải trừ bớt 2 tháng). Ví dụ: Truy đóng tháng 05/2011 đến 09/2011, nộp hồ sơ trong tháng 10/2011, thì tháng 05/2011 và tháng 10/2011 không tính lãi.

Nếu không áp dụng công thức: Số tháng tính lãi phải tính từng tháng truy đóng sau đó mới cộng toàn bộ tháng bị tính lãi.

Ví dụ:Tại tháng 10/2011 đơn vị truy đóng cho ông A từ 05/2011 đến 09/2011 với mức lương là 5.000.000 đồng. Mức lãi suất truy đóng BHXH,BHTN/năm: 10,5%, BHYT/năm: 9%.

Tổng số tháng phải tính lãi như sau:

1. Tính thủ công:

- Tiền đóng tháng 05/2011: tính từ tháng 6/2011 đến tháng 09/2011 (tháng 5/2011 và tháng 10/2011 không tính lãi) số tháng tính lãi chậm đóng = 4 tháng

- Tiền đóng tháng 06/2011: tương tự số tháng tính lãi chậm đóng = 3 tháng

- Tiền đóng tháng 07/2011: số tháng tính lãi chậm đóng = 2 tháng

- Tiền đóng tháng 08/2011: số tháng tính lãi chậm đóng = 1 tháng

- Tiền đóng tháng 09/2011: chưa tính lãi = 0 tháng

=> Vậy tổng số tháng phải tính lãi là 4+3+2+1+0=10 tháng

2. Tính công thức:

 

t = [(t1 + t2) n] : 2 = [(4+0) 5] : 2 = 10

 

Trong đó:

t1 = tháng 05/2011 đến tháng 10/2011 – 2 = 6-2= 4

t2 = tháng 09/2011 đến tháng 10/2011 – 2 = 2-2= 0

n = tháng 05/2011 đến tháng 09/2011                 = 5

Số lãi chậm đóng:

- Lãi BHXH = 5.000.000 đồng X 22% X 10,5%/12 X 10 tháng = 96.250 đồng

- Lãi BHTN = 5.000.000 đồng X 2% X 10,5%/12 X 10 tháng = 8.750 đồng

- Lãi BHYT = 5.000.000 đồng X 4,5% X 9%/12 X 10 tháng = 16.875 đồng

Vậy tổng số tiền lãi chậm đóng BHXH,BHTN,BHYT của ông A là: 121.875 đồng